کنترل فشارخون پرسنل مرکز آموزش فنی و حرفه ای در راستای اجرای بسیج ملی کنترل فشارخون بالا
کنترل فشارخون پرسنل مرکز آموزش فنی و حرفه ای در راستای اجرای بسیج ملی کنترل فشارخون بالا
بازدید فرمانده و سربازان ناحیه مقاومت بسیج از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مهریز
بازدید فرمانده و سربازان ناحیه مقاومت بسیج از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مهریز